دکترین اوباما و جنگ نیابتی آمریکا برعلیه داعش در عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خاتم النببین)ص( کابل

چکیده

انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا در سااا 2008 ،باعث دگردیسااه یایه در ساایاساای ارجه
ایااللی متحده آمریکا در پاره ای از مساائج جهانه .ادا ساکانداری اوباما در ر ق یر ادر باعث اع
دکترین جدید از ساوی ریاسای جمهوری در جهی گیریهای ارجه آمریکا در الا کراوریای جهان .ادا
در این میاان ، از جمهاه مساااائهه کاه اوبااماا در دکترین ود مورد روجاه ارار مه دیاد، ردییر رویکرد جهای
گیری این کراور در الا دولی اسا مه عراش و .اا داع. اسایا اوبا ما برای رنهیج ی ینه یای جن ه
آمریکا، به دنلا دوری از رویارویه مساتنی با داع. و اساترار ی جن نیابته مه .اودا در جن نیابته مه
روان ایادا ود را روسااای ناایام انداا دادا کراااوریاای ااورمیااناه را باه عنوان ناایام در ن ر گر تاه و باا
آموز.ها و کمک یای ااتصادی دستیابه به ایدا ود را از این طریق در دستور کار ارار مه دیدا

کلیدواژه‌ها