تأثیرات چالش های همگرایی منطقه ای بر سیاست خارجی افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم النبیین )ص(

چکیده

مقاله حاضر تالشی است جهت بررسی نقش چالش ها، مسائل و مشکالت سیاسی
اجتماعیاقتصادی و ساختاری کشورهای منطقة جنوب آسیا که براساس نظریه همگرایی
منطقه ای کارل دویچ به تحلیل و بررسی گرفته می شود پرسش اصلی مقاله این است که
این چالش ها چه تأثیری برسایست خارجی افغانستان دارد در پاسخ به پرسش ذکر شده
فرضیه به آزمایش گرفته می شود که اختالفــات کــشورهای منطقــه بــا یکــدیگر بی
اعتمادی و فقدان عزم سیاسی یکی از معضالت مهم کشورهای منطقه در جهت دست یابی
به همگرایی منطقه ای بوده و این خود زمینه سـاز بـی ثبـاتی و نفـوذ کـشورهای فرامنطقـه
ای بـه خـصوص دنیایی غرب و آمریکا نیز شده است، یافته های تحقیق نشان می دهد که
همگرایی منطقه ای درصورت امکان پذیر خواهد بود که عزم استراتژی، تدوین استراتژیک
همکـاری و فعالیت جدی همه کشورهای منطقه وجود داشته باشد که بهتـرین روش
بـرای ای ج اد ثبات و تعادل در این منطقه روشی خواهد بود که تمامی کشورهای منطقـه
را در بـر بگیرد و امنیت منطقه را با همکاری تمامی کشورهای منطقه و به صورت دسته
جمعی تأمین کند .

کلیدواژه‌ها