شناسایی تاثیر مهاجرت نیروی کار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد شاهرود، دانشگاه آ زاد اسلامی، شاهرود، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روابط بین الملل، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف تحقیق شناسایی تاثیر مهاجرت نیروی کار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تأثیرات مهاجرت نخبگان می‌تواند مثبت یا منفی باشد و فرصت‌ها یا محدودیت‌هایی را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی ایجاد کند اثرات آن بسته به نوع کشور، روند اقتصادی و اجتماعی آن و همچنین مقیاس و ویژگی‌های مهاجرت و رفتار فردی مهاجران متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، بسته به نوع و مقیاس مهاجرت، چشم‌اندازهای مهاجرت می‌تواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در آموزش و سرمایه انسانی را بصورت محلی افزایش یا کاهش دهد. سوال اصلی که این تحقیق در پی پاسخ به انست بدین گونه است که تاثیر مهاجرت نیروی کار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به چه صورت است؟ در این پژوهش از روش تحلیل مضمون برای شناسایی تاثیرات مهاجرت نیروی کار بهره گرفته ایم. از مهمترین تاثیراتی که نیروی کار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران گذاشته است می توان در توسعه اقتصادی به عواملی نظیر؛ ضربه به توسعه اقتصادی، افزایش نیروی کار غیرماهر، در توسعه اجتماعی به عواملی نظیر ؛ ناامیدی اجتماعی،ارزش شدن مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی، حفظ شبکه نخبگانی در توسعه سیاسی به عواملی نظیر ؛ از دست دادن امکان رقابت بین المللی، حذف شایسته سالاری، کاهش کارآمدی اشاره کرد. در توسعه فرهنگی به عواملی نظیر؛ مدرک گرایی، بی توجهی به جایگاه علم اشاره کرد. در این بین شاخصهای اقتصادی ضعیف، توجه نکردن به نخبگان در ساختار اداری و سیاسی، نگرانی معیشت، نبود چشم انداز پیشرفت علمی به ترتیب بعنوان مهمترین علل مهاجرت نخبگان بیان شده است.

کلیدواژه‌ها