بررسی جامعه شناختی ارتباط بین کیفیت زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان با توسعه اقتصادی مورد مطالعه : شهرستان لاهیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش اقتصاد و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران،

2 استاد جامعه شناسی، دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار جامعه شناسی گرایش اقتصاد و توسعه، دانشگاه ازاد واحد دهاقان، تهران، ایران

چکیده

کیفیت زندگی امروزه موضوعی است که دغدغه ی همه ی دولت ها و اکثر سازمان های بین المللی است و توافق عمومی در میان محققان، سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه در خصوص نیاز به مطالعه ی کیفیت زندگی وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت زندگی ابعاد، حوزه و شاخص های بسیار گوناگون و متفاوتی دارد که در اکثر موارد به طور مستقیم با توسعه اقتصادی در ارتباط است.
توسعه یک فرایند مشارکتی است. تمرکززدایی و مشارکت در ابعاد مختلف برنامه ریزی توسعه اقتصادی در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و جامعه شناسان بوده است. اقتصاددانان مشارکت را وسیله ای برای افزایش نرخ رشد، کاهش بیکاری، شناخت توانایی ها و بکارگیری آن ها در سطحی فراگیر و توزیع بهتر درآمدها می دانند. این در حالی است که به عقیده ی اکثر دانشمندان علوم اجتماعی، مشارکت منجر به کارایی طرح های توسعه ای می شود. مشارکت همراه با خود، تعهد را به ارمغان می آورد و تعهد توأم با تلاش بیشتر است، تلاشی که برای موفقیت طرح ها و برنامه های توسعه ای ضرورت دارد.
در این پژوهش ابتدا کیفیت زندگی در ابعاد رضایت و شادی (ابعاد ذهنی) و محیط زیست، امنیت و درآمد (ابعاد عینی) مورد توجه قرار گرفته و سپس ارتباط کیفیت زندگی شهری با میزان مشارکت شهروندان در توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها