تبیین عوامل وقوع جرم تمرد نسبت به ضابطین دادگستری از دیدگاه‌های جرم شناسیِ- روان شناختی و جامعه شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی،واحد یزد ، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد ، ایران

2 استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه میبد، میبد ، ایران ( نویسنده مسئول )

3 استادیار گروه حقوق ،واحد یزد،دانشگاه ازاد اسلامی ، یزد ، ایران

چکیده

شناخت عوامل وقوع یک جرم فرایندی پیچیده و چند بعدی است که در ارتباط با هر جرم مسیر و شیوه متفاوتی دارد. در خصوص جرایم متداول در جوامع، مطالعات بسیاری انجام شده است. در این میان جرم سرپیچی از مأموران دادگستری رخ داد، یعنی با توجه به شرایط بزه دیده، جرم خاصی است. چیزهای بیشتری برای فکر کردن وجود دارد. شکی نیست که اعمال مدیریت مؤثر برای افسران مستلزم درک پیچیدگی های رفتاری ارتباطات و مشتریان، اتخاذ تدابیر و روش های رفتاری مناسب و استفاده از مدل های مهارتی مناسب برای کنترل و محدود کردن آنهاست.
روش شناسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه‌ای انجام شده است.
یافته‌ها: وقوع تمرد را ابتدا باید در بطن تعامل اجتماعی مردم و پلیس بررسی کرد که چه چیزی وقوع تمرد را در بطن تعامل اجتماعی بین مردم و بخشی از جامعه آغاز می کند ورود فرار از قانون به تعامل مورد نیاز می تواند ابعاد و آثار مختلفی در به دست آوردن ایده داشته باشد و احتمال وقوع آن نیز وجود دارد، خشونت در این تعامل به دلیل فرار از قانون است که قانونگذار این عمل را تمرد نامیده و مجازات آن را مشخص کرده است.
نتایج: این نتایج حاصل گردید که عوامل روانی و اجتماعی مهم‌ترین عواملی هستند که وقوع خشونت و تمرد علیه پلیس را بر مبنای این عوامل می‌توان مورد بحث قرار داد. مهم‌ترین عوامل وقوع تمرد علیه مأمورین انتظامی در نظریه‌های جرم شناسیِ روان‌شناختی می‌توان با تکیه بر نظریه‌های «ناکامی- خشونت»، «شخصیت جنایی پیناتل»، «نظریه خودکنترلی» و «نظریه سرپیچی شِرمن» تلقی می‌شود و هم چنین نظریه‌های جرم شناسیِ جامعه شناختی با تأکید بر نظریه‌های «یادگیری اجتماعی»، «فرهنگ طبقه پایین»

کلیدواژه‌ها