تبیین نظری و ارائه مدل موانع هویت جنسیتی در کارآفرینی زنان: رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی؛اقتصادی- توسعه / دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

10.30510/psi.2023.341224.3433

چکیده

موضوع کارآفرینی زنان از حیث مدیریت و روانشناسی در ابعاد مختلفی بررسی شده است اما نگاه جامعه شناختی به مسئله کارآفرینی زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، موانع هویت جنسیتی برای کارآفرینی زنان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از روش گراندد توری با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. تعداد نمونه ها بر اساس اشباع نظرات به مصاحبه با 14 نفر از زنان کارآفرین موفق انجامید. بر اساس نتایج، شرایط علی و پدید آورنده موانع توسعه یافتگی کارآفرینی زنان شامل 1. تنگنای مالی 2. نگاه جنسی در کار 3. نهادینه شدن تبعیض جنسی 4. حس زنانه و 5. پذیرش هویت جنسی،6. احساس توانمندی و 7 . اعتقادات، شرایط زمینه ساز هویت جنسیتی در توسعه کارآفرینی زنان شامل 1. فرهنگ کار 2. ویژگی های دورن فردی 3. ارتباطات موثر 4. فرصت های نابرابر ناشی از هویت جنسیتی 5. ضعف توانمندی ارتباطی، عوامل مداخله گر شامل 1. تبعیض جنسی در کار 2. تبعیض جنسیتی در جامعه 3. مشکلات کاری تبعیض جنسیتی 4. تبلیغات رسانه ای 5. بروکراسی اداری ، راهبردهای برون رفت و رفع موانع هویت جنسیتی در کارآفرینی زنان شامل: 1. تفکر متفاوت 2. ویژگی های بین فردی 3. برنامه 4. حمایت دولتی 5. حمایت مالی 6. بازنگری قوانین 7. حمایت سازمانی و در نهایت پیامدهای رفع موانع هویت جنسیتی کارآفرینی زنان شامل: 1. استقلال مالی 2. حمایت همجنسان 3. احساس رضایت از هویت زنانه بوده است. در پایان، مدل نظری موانع موانع هویت جنسیتی در کارآفرینی زنان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها