تاثیر فن آوری ارتباطات در روابط اجتماعی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه الهیات و معارف اسلامی ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

10.30510/psi.2023.423414.4387

چکیده

زندگی اجتماعی بر محور اصول و آداب و قوانین و روابطی تنظیم شده است. لذا اجتماعی بودن انسان نیز مقتضی آن است که روابط خود را با دیگران بشناسد و به درستی سامان دهد. از این رو بخش بزرگی از احکام و قوانین عقلانی و اخلاقی به حوزه رفتار اجتماعی انسان‌ها و چگونگی ساماندهی ارتباطات آنان باز می‌گردد.از آیات کریمه قرآن استفاده می‌شود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی‌ریزی شده است. در این راستا، امروزه با گسترش فضای مجازی و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، اهمیت روابط اجتماعی و رعایت اصول آن بیش از پیش اهمیت یافته است. قرآن کریم در خصوص تاثیر فن آوری ارتباطات در روابط اجتماعی، به بحث در خصوص اصلولی می پردازد که دارای اهمیت بنیادی است.
آیات قرآن، الگویى براى ارتباطات کلامى میان فردى به حساب مى‏آیند. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها