حکم فقهی نسب پدری و مادری فرزند حاصل از لقاح غیر طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.30510/psi.2023.407061.4353

چکیده

فقها در برخی موارد، لقاح غیر طبیعی را حرام می شمرند؛ اگر فرزندی در این موارد تولید شود؛ فرزند مذکور از راه فعل حرام متولد شده است و این بحث مطرح می گردد که فرزند حاصل از نظر نسب پدری و مادری چه حکمی دارد.حکم نسب ولد ناشی از تلقیح مصنوعی، در این مقاله بررسی می شود. بررسی تفصیلی جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی و اقسام مختلف و متعدد آن و شرح دلایل جواز یا عدم جواز، از موضوع تحقیق حاضر خارج است و در این مقاله فقط حکم نسب پدری و مادری فرزند حاصل از راه تلقیح مصنوعی، مطرح می گردد. فقها در برخی موارد، لقاح غیر طبیعی را حرام می شمرند؛ اگر فرزندی در این موارد تولید شود؛ فرزند مذکور از راه فعل حرام متولد شده است و این بحث مطرح می گردد که فرزند حاصل از نظر نسب پدری و مادری چه حکمی دارد.حکم نسب ولد ناشی از تلقیح مصنوعی، در این مقاله بررسی می شود. بررسی تفصیلی جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی و اقسام مختلف و متعدد آن و شرح دلایل جواز یا عدم جواز، از موضوع تحقیق حاضر خارج است و در این مقاله فقط حکم نسب پدری و مادری فرزند حاصل از راه تلقیح مصنوعی، مطرح می گردد.

کلیدواژه‌ها