مسئولیت بین المللی دولت های صادرکننده تسلیحات متعارف در پیشگیری از جرایم بین المللی از منظر معاهده تجارت تسلیحات و نظام مسئولیت بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)

10.30510/psi.2023.216848.1106

چکیده

تجارت بین المللی تسلیحات یک تجارت راهبردی و بسیار مهم در دنیای کنونی به شمار می رود زیرا در اختیار داشتن تسلیحات قدرتمند همواره یکی از اهداف دولت ها و گروه های مسلح و شبه نظامی می باشد. که این موضوع خود باعث به وجود آمدن بازارهای پرسود خرید و فروش تسلیحات گردیده است. موضوع تجارت تسلیحات با صلح و امنیت بین المللی رابطه غیر قابل انکاری دارد به همین جهت نظام مند نمودن آن از قرن ۱۹ مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. معاهده تجارت تسلیحات ۲۰۱۳ بعنوان جامع ترین سند مربوط به تجارت تسلیحات می باشد که ضابطه مند نمودن تجارت تسلیحات متعارف و نقش و مسئولیت دولتها را هدف اصلی خود قرار داده است. جلوگیری از دستیابی دولت های ناقض قواعد بین المللی و گروه های سازمان یافته مجرمانه و شبه نظامی به سلاح به میزانی قابل توجهی از توانایی آنها در ارتکاب جرایم بین المللی می کاهد و خود نوعی پیشگیری وضعی از وقوع جرایم سازمان یافته و تروریستی محسوب می شود. این معاهده ، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل نموده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن هاست. نظام مسئولیت نیز قواعد مهمی در ارتباط با کمک و مساعدت به دولتهای ناقض حقوق بین الملل در بر دارد که امکان طرح موضوع مسئولیت بین المللی را برای آنها مد نظر داشته است.

کلیدواژه‌ها