بررسی مقررات داوری اجباری با مقایسه پیش فروش آپارتمان و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی

10.30510/psi.2023.425257.4389

چکیده

یکی از مسائل اساسی در نظم حقوقی جایگاه نهاد داوری و میزان اختیارات و توانایی است که این نهاد دارد. در قانون ایران نیز نهاد داوری مورد توجه بوده است. قانون ایران نهاد داوری را به صورت اختیاری و اجباری مورد توجه قرار داده است و برای آن مشروعیت قائل شد. از سوی دیگر در دو قانون«پیش فروش ساختمان» و قانون«بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» به نهاد داوری پرداخته شده است. در هر دو قانون به صورت صریح و شفاف به نهاد داوری پرداخته شده است. در هر دو قانون در مورد جایگاه و اختیارات نهاد داوری پرداخته شده است. این مقاله تلاش دارد تا ابتدا به تعریف مفهوم داوری پرداخته و پس از آن ماهیت داوری، شخصیت داور، انواع داوری شرح داده شده است. پس از آن با بیان قانون های پیش فروش ساختمان و بازار اوراق بهادار ابعاد مختلف نهاد داوری در هر دو مقاله را به بررسی و تحقیق گذاشته است. در نهایت نیز اقدام به نتیجه گیری کرده است.

کلیدواژه‌ها