تأثیرات جهل بر مسئولیت کیفری از منظر حقوق اسلام و نظام‌های حقوقی افغانستان و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه خاتم النبیین افغانستان

10.30510/psi.2023.425115.4390

چکیده

تأثیرات جهل بر مسئولیت کیفری از منظر حقوق اسلام و نظام‌های حقوقی افغانستان و ایران


دکتر خادم حسین حبیبی*
چکیده
یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق کیفری، تأثیرات جهل بر مسئولیت کیفری می‌باشد. تحقیق حاضر با عنوان «تأثیرات جهل بر مسئولیت کیفری، از منظر حقوق اسلام و نظام حقوقی افغانستان و ایران» می‌کوشد با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی ـ مقایسه و با روش اسنادی به این پرسش اساسی پاسخ دهد که در حقوق اسلام و نظام حقوقی افغانستان و ایران، جهل چه تأثیراتی بر مسئولیت‌پذیری و بی‌مسئولیتی مرتکب دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، موارد آن کدام‌اند؟ بررسی این امر در قدم نخست، به بررسی جایگاه و نقش جهل بر مسئولیت‌ پذیری و بی‌مسئولیتی مرتکبان از منظر اسلام، به عنوان مبادی و مبانی نظام حقوق اسلامی و دانستن انواع و اقسام جهل، بستگی دارد. یافته‌های تحقیق حاضر، حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران و افغانستان به ‌خصوص قانون مجازات این کشور، از آنجا که به‌ شدت تحت تأثیر فقه قرار دارد، در بسیاری موارد قانونگذار تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری را پذیرفته است. در نظام حقوقی افغانستان و در کد جزای این کشور تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری تأیید نشده است.
واژگان‌کلیدی: جهل، مسئولیت کیفری، حقوق کیفری اسلام، نظام حقوقی افغانستان، نظام حقوقی ایران.

کلیدواژه‌ها