نقش و جایگاه کارشناسان پزشک قانونی در احراز رکن مادی جرائم و تخلفات پزشکی در نظام عدالت کیفری ایران و استرالیا از منظر رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 استادیار گروه حقوق ، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی،قوچان،ایران

10.30510/psi.2023.426088.4392

چکیده

این پژوهش با هدف نقش وجایگاه کارشناس دراحراز قصور پزشکی وعنصر مادی جرایم و تخلفات پزشکی در سیستم عدالت کیفری ایران و استرالیا با تأکید بر رویه قضایی. این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام یافته است و تلاش شده تا علاوه بر تحلیل ویژگی ها و سیر تحول قوانین دارای ارتباط با رکن مادی قصور کیفری پزشکان در ایران به نقاط افتراق و اشتراک در نظام حقوقی ایران و استرالیا نیز پرداخت گردد. ازآنجا که احراز قصور و تقصیر که وجهه قضایی دارد درحیطه وظایف قاضی می باشد لیکن در عمل از کارشناسان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی وقوع یا عدم وقوع قصور را احراز می نماید در واقع با بررسی رکن مادی در جرم (قصور ) پزشکی توسط کارشناس صورت می پذیرد .عدم اطلاع کامل کارشاسان پزشکی ازقواعد ومقررات حقوقی از یک سو وعدم آگاهی قاضی از مسائل پزشکی و نحوه وقوع رکن مادی موجب تشتت آراء در این حوزه می گردد.

کلیدواژه‌ها