شالوده شکنی مرجعیت گفتمانی احسان طبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ،ایران

10.30510/psi.2023.288733.1775

چکیده

سنت روشنفکری ایرانی در تحدید و تولید مرزهای هویتی خود تحت تاثیر مدرنیته قرار دارد و با پذیرش مرجعیت ارزش ها و عناصر مدرنیته، تحولات سیاسی- اجتماعی ایران قرن بیستم را متاثر ساخت. انتقال و جایابی ارزش ها و عناصر مدرنیته در متن جامعه ایرانی توسط روشنفکران حاوی بازتولید خطاها و نارسایی های آن در برسازی هویت های جدید و به حاشیه راندن ارزش های سنتی است. نسبت گفتمان احسان طبری با مدرنیته و چگونگی بازتولید مرجعیت ارزش های مدرنیته در گفتمان احسان طبری در قالب مارکسیسم – لنینیسم مساله محوری این مقاله است. این بررسی با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و از شیوه تحلیل شالوده شکنی دریدا بهره گرفته است. در شالوده شکنی منطق تقابل های دوگانه، قاعده تکرار پذیری و تصمیمات اخلاقی – سیاسی جهت نقد خودبنیانی و نگاه یکجانبه و استعلایی مدرنیته اهمیت می یابد. در این مقاله بازنمایی خودبنیانی، نگرش استعلایی و ذات انگارانه مدرنیته در قالب روایت مارکسیسم –لنینیسم شالوده شکنی می گردد و از منطق تقابل های دوگانه و مرجعیت گفتمانی طبری پرده برداری می شود .

کلیدواژه‌ها