تحلیل جامعه شناختی بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30510/psi.2024.299147.2112

چکیده

یکی از آفت های جوامع جدید بی تفاوتی اجتماعی است که به عنوان یک مسئله اجتماعی و وضعیت نامتعارف رفتار اجتماعی مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است. بی تفاوتی اجتماعی به حالت بریدگی و انفصال از نظام اجتماعی در ابعاد مختلف اشاره دارد. نتایج بررسی ها و پژوهش ها حاکی از کاستی در کنش های فعالانه شهروندان در جامعه ایران داشته و نرخ بی تفاوتی اجتماعی رو به افزایش است. در این تحقیق با تمرکز بر شهر تبریز، سوال اصلی این است که چه عوامل جامعه شناختی در بی تفاوتی اجتماعی شهروندان نقش دارند. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 18 سال شهر تبریز بوده و شیوه نمونه گیری خوشه ای است. رو ش تحقیق پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه است. بر اساس یافته های تحقیق سلامت اجتماعی و نشاط اجتماعی با بی تفاوتی اجتماعی رابطه معکوس دارد. بطور کلی، کاهش بی تفاوتی اجتماعی و بهبود اعتنای اجتماعی مستلزم ارتقای سلامت اجتماعی و نشاط اجتماعی است. پیشنهاد می شود در تحلیل بی تفاوتی اجتماعی به جای رویکرد اثباتی و ابزارهای کمی و استاندارد با رویکرد کیفی در بستر همان جامعه و فرهنگ تحقیقاتی انجام گیرد تا تدابیر و راهکارها نیز متناسب همان بستر باشند.

کلیدواژه‌ها