رابطه ارزش و واقعیت در فلسفه حقوق.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی،گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و ادیان، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

10.30510/psi.2024.177276.1004

چکیده

حقوقی همواره در محل تلاقی اصول و قواعد حقوقی و شرایط متغیر اجتماعی شکل می گیرد و منجر به تصویب قانون می شود.مسئله چالش برانگیز در نظام حقوقی این است که گاهی سرعت تغییرات و تحولات اجتماعی زیاد است و به ویژه در عصر جدید با ورود تکنولوژی این سرعت چندین برابر شده است لیکن اصلاح و تغییر قانون جهت پوشش تغییرات جدید گاها به علت جهت گیریهای سیاسی و مذهبی به تعویق می افتد و این امر موجبات تعارض در نظام حقوقی و نظام اجتماعی را بوجود می آورد و این سوال را به پیش می کشد که میان ارزشهای حقوقی و واقعیتهای اجتماعی چه نسبتی باید برقرار شود؟ مقاله حاضر به بررسی رابطه میان ارزش و واقعیت در فلسفه حقوق می پردازد و این فرضیه مطرح است که بدون ایجاد هماهنگی دائمی میان ارزش و واقعیت، نظم جامعه دچار اختلال می شود و تغییرات اجتماعی موجب ایجاد آسیبهای شدید اجتماعی می گردد و به همین جهت مراقبت دائمی از قانون برای تطابق با تغییرات اجتماعی یک وظیفه دائمی برای حاکمیت می باشد. در این مقاله به روش توصیفی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت

کلیدواژه‌ها