کارکردهای سیاست مطلوب در شاهنامه فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، گروه علوم سیاسی

10.30510/psi.2024.435614.4407

چکیده

در نوشتار حاضر به کارکردها و اهداف سیاست مطلوب در شاهنامه پرداخته شده است. احصاءمعیارهای ایده‌آل همواره دغدغه بسیاری از متفکران در طول تاریخ بوده است. از این رو بررسی کارکردهای سیاست مطلوب، منجر به دستیابی به ساخت نظام فکری ایرانیان و چگونگی سامان یافتن جامعه بر مبنای مولفه‌های آرمانی است. بنا بر این، معیارهایی برای تشخیص جامعه آرمانی در شاهنامه فردوسی مشخص می‌شوند که عبارتند از: تامین امنیت، تامین رفاه و شادی، مردم‌داری و تامین آزادی، تربیت شهروندان و رواج فضیلت و هنر و برقراری عدالت.
در نوشتار حاضر به کارکردها و اهداف سیاست مطلوب در شاهنامه پرداخته شده است. احصاءمعیارهای ایده‌آل همواره دغدغه بسیاری از متفکران در طول تاریخ بوده است. از این رو بررسی کارکردهای سیاست مطلوب، منجر به دستیابی به ساخت نظام فکری ایرانیان و چگونگی سامان یافتن جامعه بر مبنای مولفه‌های آرمانی است. بنا بر این، معیارهایی برای تشخیص جامعه آرمانی در شاهنامه فردوسی مشخص می‌شوند که عبارتند از: تامین امنیت، تامین رفاه و شادی، مردم‌داری و تامین آزادی، تربیت شهروندان و رواج فضیلت و هنر و برقراری عدالت.

کلیدواژه‌ها