جهانی شدن و تاثیر آن بر حاکمیت ملی دولت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصی حقوق بین الملل عمومی ،گروه حقوق و علوم سیاسی ،واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم : ایران

2 استاد گروه حقوق و علوم سیاسی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران : نویسنده مسئول

3 استاد گروه حقوق و علوم سیاسی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

10.30510/psi.2024.186234.1015

چکیده

جهانی شدن پدیده جدید که بارزترین وجه دوران پس از دولت ملت‌هاست که از سال‌های پایانی قرن بیستم وارد ادبیات سیاسی جهان شده و با تحت تاثیر قرار دادن زندگی اجتماعی جوامع بشری و نظام سیاسی حاکم مورد توجه قرار گرفت با ایجاد و توسعه سازمان‌های بین‌المللی و رهایی کشورها از استعمار و نقش این کشورها تازه تاسیس و ارتباطات بین المللی باعث سرعت گرفتن این پدیده شده است در واقع جهانی شدن با کمرنگ کردن مرزهای سیاسی و ایجاد مفاهیم سیاسی باعث تاثیر بر دولت‌ها از جمله در مولفه حاکمیت و حکمرانی مطلوب گردیده است در جریان جهانی شدن حاکمیت‌های ملی پذیرای محدودیت‌های حقوقی و سیاسی می شوند و اگر دولت‌ها به این محدودیت‌ها توجه نکنند باعث از بین رفتن مشروعیت آنها در جامعه بین المللی می‌شود چرا که مولفه های مختلف از جمله حوزه حقوق بشر و اصول پذیرفته شده بین المللی باعث شده است که نفوذ پذیری دولت‌ها بیشتر باشد دولت‌ها بایستی در مولفه‌های حکمرانی خود تجدید نظر کرده و به نوعی همراهی و مشارکت مردم را در ساختار سیاسی داشته باشند دولت‌ها بایستی حاکمیت قانون در جامعه و مشارکت سیاسی افراد را افزایش داده به خواسته‌های قانونی افراد در جامعه توجه کنند چرا که دولت‌هایی که آرمان‌های دموکراسی، حاکمیت قانون عدالت را در جامعه اجرا می‌کنند می‌توانند در مقابل جریان‌های منفی جهان شدن مقاومت بیشتری داشته باشند لذا می‌توان نتیجه گرفت که جهانی شدن نه فرصت مطلق نه تهدید مطلق است بلکه بسته به اراده دولت ها که بتوانند ارزیابی صحیح از جهانی شدن داشته باشند واز فرصت های ایجاد شده بهرمند شوند.

کلیدواژه‌ها