تحلیل جامعه شناختی آگاهی از حقوق شهروندی (مورد مطالعه: شهر مشکین شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس آباد مغان، پارس آباد، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30510/psi.2024.298045.2161

چکیده

چکیده
اصلی‌ترین بحث درحیطه حقوق شهروندی آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری شهری، شهرنشینی و مدیریت شهری است تا زمینه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی برای شهروندان فراهم آید. ناآشنایی شهروندان با حقوق شهروندی خود موجب متضرر شدن آنها می شود. هدف از این تحقیق بررسی و مطالعه میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهرستان مشکین شهر است. این تحقیق در سال 1400 به شیوه توصیفی تحلیلی در بین شهروندان شهرستان مشکین شهر انجام شده است و 380 نفر نمونه بصورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد از بین متغیر های مستقل، پایگاه اقتصادی- اجتماعی (با ضریب 115/.) و جامعه پذیری فرد در خانواده (با ضریب 538/.) تاثیر معنی داری بر آگاهی از حقوق شهروندی دارند. پیشنهاد می گردد با بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی شهروندان و افزایش دانش خانواده ها در اجتماعی کردن افراد آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها