تمرکززدایی مالی و کیفیت نهادی و کاهش فقر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان توسعه تجارت ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30510/psi.2024.437833.4409

چکیده

نظریه پردازان فدرالیسم مالی مدت هاست که درگیر رابطه بین تمرکززدایی مالی و فقر بوده اند. با این حال، تعداد معدودی از پژوهشگران به تحقیقات بین کشوری در مورد پیوندهای مشابه در کشورهای در حال توسعه می اندیشند. این پژوهش، شواهد تجربی جدیدی در مورد رابطه بین تمرکززدایی مالی و فقر ارائه خواهد کرد. این مطالعه بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه عملکرد کیفیت نهادی می تواند رابطه بین تمرکززدایی مالی و فقر را در 53 کشور در حال توسعه از سال 1990 تا 2014 توضیح دهد. یافته ها نشان داد که رویکرد مبتنی بر فرآیند و همچنین رویکرد کیفیت نهادی مبتنی بر نتیجه می تواند رابطه بین تمرکززدایی مالی و فقر را توضیح دهد. در مورد دموکراسی، تمرکززدایی درآمد به طور منفی و معناداری با فقر مرتبط بوده و رابطه معکوس را نشان داده است. همچنین تمرکززدایی درآمد و تمرکززدایی مخارج به طور منفی و معناداری با فقر مرتبط می باشد.

کلیدواژه‌ها