رابطه حقوق و اخلاق در فلسفه حقوق.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و ادیان، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30510/psi.2024.179537.1006

چکیده

یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق بررسی رابطه حقوق و اخلاق می باشد؛ حقوق و اخلاق دو مرتبه از مراتب وجودی انسان در جامعه هستند و با آنکه حوزه ای متفاوت با ضمانت اجرایی متفاوت دارند اما در عین حال درهم تنیده اند و بر همدیگر اثر می گذارند و بدون وجود یکدیگر امکان پیشرفت و تعالی ندارند. هر جامعه ای برای پیشرفت و تعالی به تنظیم رابطه میان حقوق و اخلاق نیاز دارد و این موضوع نقطه انجام اصلاحات بنیادین در جامعه است. مقاله حاضر به این سوال می پردازد که حقوق و اخلاق جه تشابهات و تفاوتهایی دارند و چه تاثیری بر همدیگر می گذارند؟ در مقاله حاضر این فرضیه مطرح است که مفاهیم عدالت و آزادی به عنوان دو شأن اصلی وجودی انسان در جامعه، منشاء مشترک و ذو مراتب حقوق و اخلاق هستند و به همین جهت با آنکه قلمرو و ضمانت اجرای آنها با همدیگر متفاوت است اما در عین حال بر همدیگر به صورت متقابل تاثیر می گذارند. مقاله حاضر از منظر فلسفی به این بحث خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها