تعیین جهت جریان خط لوله در شبکه توزیع آب با استفاده از داده‎های LiDAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران

2 دانشکده عمران، دانشگاه علوم مالزی، کمپ مهندسی

3 دانشکده عمران، دانشگاه علوم مالزی، کمپ مهندسی.

10.30510/psi.2024.441720.4412

چکیده

برای دستیابی به توسعه پایدار، شناخت خوب سیستم‎های تامین آب شهری بسیار مهم است که شبکه توزیع آب (WDN) یکی از ساختارهای مهم در سیستم‎های تامین آب شهری است. WDN نقش حیاتی در حفظ و ارائه کیفیت زندگی رضایت بخش دارد که جهت جریان خطوط لوله یکی از اجزای اصلی آن است. به طور سنتی، جهت جریان WDN در مناطق شهری بر اساس حافظه و تجربه تکنسین تعیین می‌شود. امروزه روش سنتی نمی تواند تحلیل قابل اعتمادی بر اساس پیچیدگی‎های موجود در شبکه ارائه دهد. تشخیص و محدوده نور (LiDAR) یک تکنیک نسبتا سریع برای استخراج مدل‌های سطح دقیق و دقیق است و بنابراین، پتانسیل ایجاد DEM، مدل‌های سطح سه بعدی و سایر محصولات نقشه‌برداری مانند جهت جریان را با دقت دسی متر ارائه می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی استفاده بالقوه از داده‌های LiDAR برای ایجاد یک مدل ارتفاعی دیجیتال و متعاقباً یک مدل سطحی سه‌بعدی برای تعیین جهت جریان شبکه خط لوله آب انجام شد. شهر تومان موتیارا مالزی (با جمعیت حدود 3 میلیون نفر) به عنوان یک منطقه مسطح برای تخمین جهت جریان WDN انتخاب شد. همچنین، داده‌های LiDAR مبتنی بر GIS برای تعیین جهت جریان WDN استفاده شد. داده‌های LiDAR پتانسیل بالایی برای تعیین جهت جریان WDN داشتند که نشان‌دهنده 77% تطابق با داده‌های واقعی بود. نتایج ما نشان داد که LiDAR می‌تواند یک فناوری مفید برای تعیین جهت جریان WDN در منطقه مسطح شهری باشد.

کلیدواژه‌ها