عوامل و آثار مسئولیت مدنی کارکنان دولت در قبال اتلاف اموال و اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره ارشد، حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

2 استادیار،گروه حقوق،واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

10.30510/psi.2024.261394.1381

چکیده

اقتضای ذات روابط انسانی آن است که در پرتو هرگونه ارتباط ممکن است خساراتی به طرفین رابطه وارد آید ؛ بر این اساس ضروریست حقوق مسئولیت مدنی مصادیق و ابعاد مختلف بروز مسئولیت‌های گوناگون و طرق جبران آن را تعیین کند. یکی از مهمترین ارتباطاتی که اشخاص با یکدیگر دارند ارتباط شهروندان با نهادهای عمومی و دولتی است ؛ چرا که تمشیت امور روزمره نیازمند مراجعه و ارتباط با این نهادها می‌باشد. بر این اساس در موارد متعدد ممکن است به علل مختلف خسارت از رفتار نهادهای دولتی و یا کارکنان آن‌ها به شهروندان وارد آید. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی ابعاد مختلف این مسئله بررسی شده است که رفتار کارکنان دولت به ویژه در زمینه اتلاف اموال و اطلاعات چگونه می‌تواند به شهروندان خسارت وارد آورد . در این پژوهش با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نیز توجه به رویه قضایی برررسی شده است که در موارد متعددی رفتار کارکنان دولت می‌تواند سبب تضیع حقوق شهروندان به ویژه از طریق اتلاف اطلاعات و اموال آنان گردد که در این صورت ، صورمختلف مسئولیت مدنی واقع خواهد شد. نکته حائز اهمیتی که به عنوان نتیجه در این تحقیق به دست آمده است آن است که وجه ممیزه مسئولیت مدنی کارکنان دولت در قیاس با دیگر صور مسئولیت مدنی وجود نوعی مسئولیت اضافی برای کارکنان دولت است چرا که در صورت اتلاف اموال و اطلاعات توسط کارکنان دولت علاوه بر جبران خسارت به طرف خسارت دیده مسئولیت انتظامی و اداری نیز متوجه این اشخاص خواهد بود که شرح و تفصیل آن در متن پایان نامه آورده شده است.

کلیدواژه‌ها