کلیدواژه‌ها = "
راهبردپردازی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان به کمک مدل فراترکیب

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401

10.30510/psi.2022.322978.2912

محمدامین زارع؛ مریم طهرانی؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا


مالکیت زمانی (تایم شرینگ) در حقوق ایران و انگلیس

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401

10.30510/psi.2022.290153.1804

فرزاد کریمی خنجری؛ سید سعید صفوی؛ محمد انگالی؛ سیما غلامی


بازتاب تحولات اجتماعی معاصر جهان اسلام در تفسیر المیزان

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 55-78

10.30510/psi.2022.271007.1495

فاطمه افشاری؛ حسین علوی مهر؛ محمد اکبری؛ باکویی مهدی


جایگاه فرهنگی و ادبی حزین لاهیجی در ارتقای سطح فرهنگی دوران صفویه

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 337-361

10.30510/psi.2022.313981.2602

معصومه قربانی؛ محمد سپهری؛ ستار عودی


جایگاه قانونی، سیاسی ریسک در مسئولیت های ناشی از جبران خسارت در بیمه

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 451-475

10.30510/psi.2022.260953.1379

محمد علی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ محمد عزیزی


مصادیق افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 749-777

10.30510/psi.2022.301567.2226

حسین احمری؛ علی یزدانی؛ مصطفی رجائی پور


آثار قرارداد اختیار معامله در حقوق ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 871-897

10.30510/psi.2022.321616.2861

فرشته پارسامنش؛ ناصر مسعودی؛ رحیم وکیل زاده دیزجی؛ علی غریبه


تحلیل و تبیین اجرای اصل حاکمیت قانون در جلب اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی با استفاده از رهیافت نظریه بازی‌ها

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-114

10.30510/psi.2022.322114.2879

رضا وریج کاظمی؛ تورج مجیبی؛ علی مهدی زاده؛ امید پوربحری؛ مجید جهانگیرفرد


اصل جبران خسارت در مورد اعمال دولت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 690-713

10.30510/psi.2022.330513.3133

آسیه نقیب شهربابکی؛ غفور خوئینی؛ محمدقاسم تنگستانی


جایگاه تئوری موازنه در قراردادها

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 756-770

10.30510/psi.2022.303680.2267

حمید بذرپاچ


رویکرد روسیه و ترکیه به ترتیبات امنیتی در قفقاز جنوبی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 209-237

10.30510/psi.2021.295903.2117

شجاع حسین زاده؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سید باقر میرعباسی