نویسنده = فاطمه کیهانلو
جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران و آمریکا با تأکید بر قوانین داخلی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2795-2812

10.30510/psi.2022.351183.3717

فرزاد دیلمقانی زاده؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهانلو


موضع نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد به اختلافات ایران و آمریکا

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 964-983

10.30510/psi.2022.351177.3716

فرزاد دیلمقانی زاده؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهانلو