نویسنده = عالیه شکربیگی
تبیین جامعه شناختی تأثیر سبک زندگی بر خیزش ها و جنبش های سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی:دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 201-224

10.30510/psi.2022.266481.1438

سجاد کنعانی نسب؛ علی روشنایی؛ ابراهیم متقی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی


مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 229-248

10.30510/psi.2021.228335.1146

سجاد کنعانی نسب؛ ابراهیم متقی؛ علی روشنایی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی