نویسنده = خیرالله پروین
بازخورد پسامدرنی تغییرات حقوق

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6310-6324

10.30510/psi.2022.354819.3810

محمد میرزائی مهر؛ خیرالله پروین؛ عبدالکریم شاحیدر


سازگاری دموکراسی در نظام سازی حکومتهای اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1010-1022

10.30510/psi.2022.329321.3103

محمد حسین محمدی؛ خیرالله پروین؛ مصطفی سراجی


تحلیل مشروعیت سیاسی در نظریه مشروطیت دولت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 731-744

10.30510/psi.2022.319840.2806

مصطفی عزیزی قرامحمدی؛ حمید الهویی نظری؛ خیرالله پروین


چالش‌ها و موانع حقوقی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ایران

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1563-1584

10.30510/psi.2022.337142.3329

محمد قمری؛ ولی رستمی؛ خیرالله پروین


رابطه حق تعیین سرنوشت و مشروعیت دولت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1689-1708

10.30510/psi.2023.319806.2805

عبدالحسین حسنی؛ احمد مومنی راد؛ خیرالله پروین


نهج البلاغه و حقوق اساسی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 781-799

10.30510/psi.2021.241851.1212

سید رضا غرابی؛ خیرالله پروین؛ سهراب صلاحی