نویسنده = سید محمد حسینی
تقابل مسولیت مدنی دادگاه وداور در پهنه عدم اعتبار قرارداد داوری با تاکید بر رویه قضایی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2205-2220

10.30510/psi.2022.314389.2611

سید حمید حسین نژاد؛ جمشید نور شرق؛ سید محمد حسینی؛ حسین فرحی


تعارض میان سند عادی و سند رسمی (صدور سند معارض) در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 352-364

10.30510/psi.2022.259154.1359

سعید پرستش؛ محمدرضا غلامپور؛ سید محمد حسینی؛ سعید منصوری


بررسی تطبیقی صلح دعاوی در نظام آیین دادرسی مدنی ایران و کانادا

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 381-390

10.30510/psi.2022.307531.2400

مرسده شایگی نیک؛ امیرحسین ملکی زاده؛ سید محمد حسینی


«اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران و آمریکا»

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 232-270

10.30510/psi.2021.316008.2685

غزال فاندر؛ سید مرتضی قاسم زاده زاویه؛ سید محمد حسینی