نویسنده = محمد غلامعلی زاده
آئین رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات ماده 54 قانون رفع موانع تولید و آثار قضایی ناشی از تصمیمات کمیسیون

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1835-1839

10.30510/psi.2022.318986.2785

غلامعباس نظرخانی؛ ابوالفضل دنکوب؛ محمد غلامعلی زاده؛ حمیدرضا اسماعیلی


مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ذیمدخل در طرح های جنگلداری با نگاهی بر توسعه پایدار

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 2814-2832

10.30510/psi.2022.347881.3599

زینب zinab؛ علی اکبر اسمعیلی؛ محمد غلامعلی زاده


تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق موضوعه ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 866-876

10.30510/psi.2022.326793.3035

ناصر احمدی؛ ابوالفضل دنکوب؛ محمد غلامعلی زاده