نویسنده = محدرضا شادمان فر
تامین مالی تروریسم با محوریت گروه داعش

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 631-658

10.30510/psi.2022.298566.2096

سید سیروس فتحی فرد؛ محمود اشرافی؛ محمدرضا شادمان فر


نقش تلویزیون در پیشگیری از وقوع جرم در شهر اصفهان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1519-1532

10.30510/psi.2022.273716.1544

مسعود بهرام ارجاوند؛ فائزه تقی پور؛ محدرضا شادمان فر