نویسنده = حسن حاجی تبار فیروزجائی
واکاوی اصول حاکم بر تحصیل دلیل با تطبیق بین حقوق ایران وفرانسه

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6575-6586

10.30510/psi.2022.356635.3850

روح الله خلیلی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


راهکارهای تقویت سیاست جنایی مشارکتی ایران در جرایم رایانه‌ای در پرتو رویۀ اتحادیۀ اروپا

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 475-509

10.30510/psi.2022.277722.1616

نوید دیلمی معزی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی