نویسنده = هرمز اسدی کوه باد
بررسی نقش احکام ثانویه در تفسیر عقود و قراردادها درمان در آموزه های قرآنی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5570-5581

10.30510/psi.2022.291527.1849

نرگس السادات صحراییان؛ سید حسن حسینی؛ هرمز اسدی کوه باد