نویسنده = سید محمود عسگری ارجنکی
فرازی بر ارکان جرایم ناقص با رویکرد به نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 775-786

10.30510/psi.2022.291802.1865

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


تاملی بر دیدگاهای ناظر بر ماهیت جرم ناقص

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2833-2845

10.30510/psi.2023.383718.4256

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده