نویسنده = امیر محمودی
حق سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشری در اقامه دعوی نزدمراجع قضایی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2755-2768

10.30510/psi.2022.311609.2541

میرکمال الدین موسوی؛ امیر محمودی؛ افشین زرگر


مشروعیت دولت در حقوق بین الملل معاصر با مطالعه موردی یمن و افغانستان

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 769-801

10.30510/psi.2022.311605.2540

علیرضا نصیری اقدم؛ امیر محمودی؛ افشین زرگر