نویسنده = محمد مرادی خلج
طراحی الگوی توانمندسازهای مدیریت دانش مبتنی بر مبانی اسلامی در آموزش و پرورش شهر کرمان

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1135-1156

10.30510/psi.2022.327551.3040

محمد مرادی خلج؛ سعید صیادی؛ سنجر سلاجقه؛ زهرا شکوه