نویسنده = ابراهیم نوشادی
نظریه سوءاستفاده از حق در حق حبس در حقوق ایران و کانادا

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1874-1887

10.30510/psi.2022.318401.2765

توحید عبادی؛ علیرضا لطفی؛ ابراهیم نوشادی