نویسنده = عزیز جوانپور هروی
تعارضات فقهی ابن تیمیه با مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1906-1925

10.30510/psi.2022.346215.3576

سید علی امیری؛ عزیز جوانپور هروی؛ احسان شاکری خویی؛ پرویز احدی؛ قادر زارع مهدوی


بحران مشروعیت در آراء ابن تیمیه

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 455-469

10.30510/psi.2022.331827.3173

سید علی امیری؛ عزیز جوانپور هروی؛ احسان شاکری خویی؛ پرویز احدی؛ قادر زارع مهدوی