نویسنده = زهرا علم
تحلیل کیفی حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1091-1106

10.30510/psi.2022.321715.2864

نادر رستم زاده؛ مصطفی افشاری؛ زهرا علم؛ سعید قربانی