نویسنده = جمیله صارمی یاراحمدی
میتوس و لوگوس در شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 581-600

10.30510/psi.2022.331206.3162

جمیله صارمی یاراحمدی؛ رضا فهیمی؛ رحیم طاهر


دگماتیسم دینی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1350-1362

10.30510/psi.2022.322153.2886

جمیله صارمی یاراحمدی؛ رضا فهیمی؛ رحیم طاهر