کلیدواژه‌ها = مدل پارادایمی
بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری به روش گرندد تئوری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3224-3225

10.30510/psi.2022.362214.3980

فاطمه رسولی؛ حبیب اله نخعی؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد حسن غنی فر