کلیدواژه‌ها = انسان شناسی
نقش نیروهای خیر وشر درکیهان شناسی وانسان شناسی تائوئیسم براساس تائوته چینگ

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3033-3056

10.30510/psi.2022.291104.1837

منصوره اسکندری؛ عبدالحسین طریقی؛ بهزاد سالکی


بررسی مبانی، اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه محمد غزالی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3618-3641

10.30510/psi.2022.300338.2157

محسن آزاد؛ هاشم گلستانی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی