کلیدواژه‌ها = جایگزین حبس
بومی سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازاتهای جامعه مدار

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1649-1668

10.30510/psi.2022.318883.2781

نظام الدین پیامی؛ وحید زارعی شریف؛ امیر رضا محمودی؛ عاطفه لرکجوری


چالش ها و راهکارهای رویکرد جنسیت محور در مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 388-406

10.30510/psi.2022.343976.3502

اصغر حبیبی؛ مجتبی فرحبخش (نویسنده مسئول)؛ مجید متین راسخ