کلیدواژه‌ها = سیاست های مالی
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 425-443

10.30510/psi.2022.304403.2297

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی


مسئولیت مدنی ناشی از سیاست‌های مالی دولت در حقوق انگلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2930-2943

10.30510/psi.2021.293101.1923

امیرحسین کیانفخر؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده