کلیدواژه‌ها = هوش موفق
هوش مدیریتی اسلامی و هوش موفق مدیران مدارس استثنایی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4551-4566

10.30510/psi.2022.362716.3993

محمدرضا غائبی مهماندوست؛ مجید قدمی؛ ابوطالب سعادتی شامیر؛ صادق رضایی