کلیدواژه‌ها = اخلاقیات
فراتر از فرم در سینمای نئورئالیسم

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6157-6169

10.30510/psi.2022.351955.3822

امیر عطا جولائی؛ سعید شاپوری؛ سید مصطفی مختاباد امرئی