تاثیر ویژگی‌های فردی حسابرس (استقلال، مهارت، دانش، اخلاقیات) بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی مستمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد سیرجان،دانشگاه آزاد واحد سیرجان، سیرجان، ایران

2 گروه حسابداری، واحد سیرجان،دانشگاه آزاد سیرجان، سیرجان، ایران

10.30510/psi.2022.359889.3911

چکیده

حسابداری و حسابرسی به عنوان زبان تجارت و سیستم اطلاعاتی باید خود را با فناوری‌های جدید هماهنگ سازد تا بتواند در خدمت استفاده کنندگان مالی باشد هدف: در این پژوهش، هدف بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی حسابرس (استقلال، مهارت، دانش، اخلاقیات) بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی مستمر بود.
روش: روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و شرکای موسسات حسابرسی به تعداد 60 نفر بود. نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده و تعداد 52 نفر بر اساس جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم-افزارهای لیزرل و SPSS22استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد: لزوم استقلال داشتن حسابرسی مستمر بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی مستمر تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. همچنین، ویژگی‌های فردی حسابرس مانند مهارت، دانش و اخلاقیات بر توسعه و ترکیب منطقی تحقیقات حسابرسی مستمر تاثیر معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: پژوهش‌های بیشتری درخصوص شناسایی معیارهای کیفیت حسابرسی داخلی برای محیط ایران انجام شود تا به متقن‌ترشدن هرچه بیشتر معیارهای مذکور کمک کند و در صورت لزوم، معیارهای کنونی اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها