کلیدواژه‌ها = "سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی"
اعتبارسنجی مدل انسجام سازمانی با رویکرد عدالت سازمانی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1730-1753

10.30510/psi.2022.348678.3629

ارشاد استعدادی؛ مهرداد گودرزوندچگینی؛ حیدر تورانی