کلیدواژه‌ها = کنوانسیون
بررسی کنوانسیون ها و صلاحیت های بین المللی پیرامون کنترل دزدی دریایی در اندونزی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1807-1824

10.30510/psi.2022.319487.2794

عبدالمجید رحمانیان؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ منصور طالبپور