کلیدواژه‌ها = مطالعه کیفی
مقوله‌های راهبردی مدیریت استعداد در مدارس: یک مطالعه کیفی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 7220-7238

10.30510/psi.2022.293005.1930

معصومه شریفی؛ ناصر عباس زاده؛ حمید شفیع زاده


بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی نشاط اجتماعی در زندگی شهری

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 703-736

10.30510/psi.2022.311403.2511

فریبا شعاری؛ علی اکبر رضایی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابراهیم اخلاصی؛ عباسعلی قیومی


سیاست های اجتماعی بنیاد شهید از منظر همسران شهدا؛ مطالعه کیفی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 244-268

10.30510/psi.2020.215987.1108

سمیه سادات شفیعی؛ زهرا کوهساری؛ هاجر آذری