کلیدواژه‌ها = جرم‌انگاری
حق بر غذا و حمایت کیفری از آن در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 649-666

10.30510/psi.2022.318020.2747

نساء همتی؛ مسعود قاسمی؛ مسعود بسامی


سیاست جنایی تقنینی و قضائی کمینه گرا در حدود: همگرائی یا واگرائی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 406-450

10.30510/psi.2022.351081.3711

عقیل رنجبر؛ علیرضا صالحی (نویسنده مسئول)؛ غلامرضا سلطانفر