کلیدواژه‌ها = شوروی
مناسبات دولتهای ایران با سازمان ملل متحد و نهادهای تابع آن (1331-1324ش)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1482-1499

10.30510/psi.2021.186625.1018

عبدالعلی آراسته راد؛ پروین دخت اوحدی؛ فوآد پورآرین